Respektovat a být respektován

435 Kč 18 €
E-book 369 Kč 15 €

Respektovat a být respektován

Praktický manuál na to, jak přistupovat k druhým lidem na bázi respektu

Jedná se o titul, který netřeba představovat. Od svého prvního vydání v r. 2005 se jí prodalo na sto tisíc výtisků a stala se takřka manuálem tisíců českých a slovenských rodičů. A i nadále je to jedna z našich nejprodávanějších knih. Podle principů popsaných v knize funguje i nespočet českých škol a školek. Kniha je velmi praktická a doslova učí nový jazyk, kterým lze komunikovat s druhými na principech rovnosti, respektu a zodpovědnosti, což je v českém prostředí i globálně stále vzácnější a tedy stále potřebnější. Toto přepracované vydání obsahuje i důležitou kapitolu o sebeřízeném vzdělávání. 
V papírové verzi si knihu pořiďte společně s knihou Držte si své děti a Vůdce smečky: Láskyplné vedení v rodině v cenově zvýhodněném balíčku s názvem Nová výchova
Velmi zajímavé knihy s tématem výchovy najdete i v balíčku Vztahy a rodičovství postavené na citovém poutu. Co se týče tématu výchovy a vzdělávání dětí se podívejte i na Summerhill. Pokud je vaším tématem partnerský vztah, potom doporučujeme Sedm principů spokojeného manželství. Téma sebeřízeného vzdělávání a výchovy se věnují texty Petra Graye Důkaz, že sebeřízené vzdělávání funguje a Jak děti získávají "akademické" dovednosti bez formálního vyučování do podrobna i Dobrý život ve stínu konzumní společnosti
Ke knize vznikl nově i videokurz zde

Koupit knihu

Online v ČR a SR

435 Kč

E-book

369 Kč


Osobně

 

Proč si přečíst

 • Je to kniha českých autorů, kteří vycházejí ze znalosti komunikačních vzorců obvyklých v českém prostředí. 
 • Nabízí široký okruh témat, která jsou vzájemně propojená a poskytují komplexní pohled na výchovu a komunikaci v duchu vzájemného respektu. Je to jako skládačka, kde každý dílek zapadá do toho dalšího.
 • Propojuje principy a argumenty (tedy „proč“ to v komunikaci vázne nebo to jde hladce) a nástroje, jak tyto principy realizovat v každodenním životě (tedy „jak“ komunikovat). Nabízí množství konkrétních situací.
 • Ačkoliv je zaměřená na výchovu dětí, vychází z pojetí respektujících vztahů mezi lidmi, které jsou platné „od kolébky po hrob“. Účastníci našich kurzů z podnikatelské sféry oceňují přínos pro práci s lidmi vůbec, rodiče oceňují větší klid v rodině a otevřenost ve vztazích.
 • Koncept R + R je založen jak na odborných argumentech, tak na zkušenostech. Přes dvacet let zkušeností z kurzů Respektovat a být respektován, kterými prošlo kolem 40 000 účastníků ukazuje, že tento koncept je životaschopný a že změnil pozitivně soužití mnoha rodin i zlepšil podmínky pro učení a vzájemné soužití mnoha dětí ve školách.

V knize se dozvíte

 • To, jakým způsobem něco druhým sdělujeme, je často důležitější než samotný obsah. Pokud formu sdělení vnímáme jako ohrožující (například křik, hrozby), potřebujeme se nejdříve s takovým ohrožením vypořádat. To, co druhý po nás chce, může být v tu chvíli pro nás vedlejší.
 • Když jsou ve vzájemné komunikaci přítomny emoce, je třeba vždy v první řadě reagovat na ně: buď zklidnit vlastní emoce, nebo se snažit porozumět emocím druhých. Kniha nabízí komunikační dovednosti „já-sdělení“ a „empatická reakce“.
 • Komunikační dovednost já-sdělení nám umožní „brát se za sebe“, aniž bychom museli obviňovat druhé či útočit na ně.
 • Respektující přístup učí děti chovat se dobře, i když není v dohledu žádná kontrola.
 • Netrestat neznamená nedělat nic. Místo trestání je možné vést děti k zodpovědnosti za vlastní činy a učit je napravovat, co způsobily.
 • Odměny z dlouhodobého hlediska nejenže nezvyšují zájem o odměňovanou činnost, ale naopak ho snižují a dokonce ničí.

Obsah

Prolistujte si

Autor

Jana Nováčková & Dobromila Nevolová

Jana Nováčková & Dobromila Nevolová

PhDr. Jana Nováčková, CSc. je psycholožka a publicistka s letitou praxí v poradenské práci i v psychologickém výzkumu. Patří k předním kritikům tradičního školství. Na téma psychologie dětí a potřebné reformy vzdělávacího systému publikovala řadu článků v odborném i populárním tisku. Přeložila knihu S. Kovalikové Integrovaná tematická výuka. Je autorkou Mýtů ve vzdělávání.  Věnovala se výcviku dalších certifikovaných lektorů R + R.  O Janě Nováčkové ve Wikipedii

PhDr. Dobromila Nevolová, psycholožka, věnovala se výzkumu osobnosti učitele a tvorbě psychodiagnostických metod. Spolupracovala na mezinárodním programu Zdravá škola, podílela se na překladu publikace WHO Podpora zdraví ve školách. Věnovala se tvorbě metod k posuzování interpersonálních vztahů ve škole. Od roku 1994 působí jako lektorka výcvikových kursů pro učitele a pro veřejnost. Je spoluautorkou celoročního programu vzdělávání učitelů Učitel ve škole 21. století a kursů Cesty k efektivnější výuce. Věnovala se výcviku dalších certifikovaných lektorů R + R. 

Kde knihu koupit

Online v ČR a SR

435 Kč

E-book

369 Kč


Osobně

Praktické info

Počet stran: 367 stran
Vazba: lepená, eko
Rozměr: 165 x 235 x 19,5 mm 
Hmotnost: 605 gramů
ISBN: 978-80-87917-71-8, 978-80-87917-51-0 (epub), 978-80-87917-52-7 (MOBI)
Rok 2. přepracovaného vydání: 2020

V čem se toto vydání liší od prvního: 

Nové přepracované vydání důsledně vychází z konceptu Respektovat a být respektován a doplňuje ho o nové poznatky, které byly publikovány za 15 let od vydání první knihy. Také jsou v něm využity bohaté zkušeností z vedení stejnojmenných kurzů.

 • Nově je zařazena kapitola o zvládání vlastních emocí. Vychází vstříc potřebám a zkušenostem účastníků našich kurzů, kteří si často povzdechli: pokud jsem v klidu, tak se mi respektující komunikace docela daří, ale když jsem v emocích, tak to nezvládám.
 • Já-sdělení jako nástroj sdělování vlastních potřeb, emocí a očekávání je pojato jako samostatná kapitola – předtím byly informace o něm obsaženy v několika kapitolách.

 • Podstatně je přepracovaná kapitola o potřebách (včetně potřeb rodičů a zdůraznění tzv. vývojových úkolů).

 • Nová je kapitola Vztahy – osobnost – socializace, která propojuje témata, která byla sice zmíněna již v původní knize, ale dává je do dalších souvislostí a doplňuje novými tématy (pojem attachment, jak vytvářet návyky, postup při zprostředkování hranic).

 • Další nová kapitola Konflikty jsou příležitost k učení se týká postupů jak při konfliktech dospělých s dětmi, tak dětí mezi sebou.

 • Čtyři kapitoly týkající se motivace (vnitřní a vnější motivace, tresty, odměny, pochvaly) jsou doplněné o novější poznatky.

 • Zcela byla přepracována první část kapitoly o škole (s názvem Tradiční škola versus svobodné vzdělávání). Je v ní představen koncept vnitřně řízeného vzdělávání a přehledně uvedeny argumenty z vývojové psychologie, proč je tradiční školství nereformovatelné a v čem jsou jeho největší rizika.

 • Nově jsou za většinou kapitol zařazena stručná shrnutí toho nejdůležitějšího. V některých kapitolách jsou použita grafická schémata ilustrující text.

 • Výrazné změny doznalo i grafické zpracování – text se čte „hladčeji“, jsou odstraněny zvýrazňující prvky (tučné písmo a rámečky v textu), tak, aby si čtenář sám mohl rozhodnout, které informace jsou pro něj osobně důležité.

 • Seznam literatury je doplněn o stěžejní díla, která vyšla za posledních 15 let.

Poznámka autorek:

Původně jsme se pokusily knihu přepracovat společně s manželi Kopřivovými, spoluautory konceptu Respektovat a být respektován. Na rozdíl od nás se však věnují ještě naplno vedení kurzů (my dvě jsme je již předaly dalším námi vycvičeným lektorkám). Jejich pracovní vytížení je natolik veliké, že nebylo v jejich silách se věnovat ještě i přepracování knihy. Proto jsme se společně domluvili, že přepracování knihy si vezmeme na starost už jen my dvě.

Vaše názory